Loading images...

Veiklos dokumentai

Vilniaus lopšelio-darželio “Pasakaitė” veiklos dokumentai:

Strateginis veiklos planas 2018-2022 metams. Strateginis planas 2018-2022 m.

2021-2022 mokslo metų veiklos planas. 2021-2022 m.m. veiklos planas

2022 m. sausio mėn. veiklos planas

Vadovo veiklos ataskaitos:

2020 metų veiklos ataskaita
2019 metų veiklos ataskaita

Vadovo veiklos ataskaita 2018

Darželis savo veiklą grindžia:

Lietuvos Respublikos Konstitucija (žiūrėti čia);

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (žiūrėti čia);

Vaiko teisių konvencija (žiūrėti čia);

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 (žiūrėti čia);

Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais;
Vilniaus lopšelio-darželio “Pasakaitė” nuostatais (atnaujinami);
Vilniaus lopšelio-darželio “Pasakaitė” vidaus darbo tvarkos taisyklėmis (atnaujinamos);

Vilniaus lopšelio-darželio “Pasakaitė” etikos kodeksu.